Top
  Yuraku
  Access
  Inquiry
  Linkage
 Yuraku
 Saihaku Office
 Aimi Office 
 
 
Add. Tel
Yuraku
Social Welfare Corporation of Houkinokuni
〒683-0337
646 Ochiai, Nanbu-chō, Saihaku-gun, Tottori-ken   
TEL 0859-66-2253  
FAX 0859-66-2282